CÁC BIỂU MẪU TRONG THỦ TỤC KẾT NẠP ĐẢNG VÀ CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

03/06/2016
1990

CÁC BIỂU MẪU TRONG THỦ TỤC KẾT NẠP ĐẢNG VÀ CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

 ĐẢNG BỘ SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CHI BỘ TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI
 
CÁC BIỂU MẪU TRONG THỦ TỤC KẾT NẠP ĐẢNG VÀ CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC
 
A.   BIỂU MẪU KẾT NẠP ĐẢNG:
 
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1.      Mẫu 1-KNĐ  Đơn  xin vào đảng
2.      Mẫu CN-NTVĐ Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
3.      Mẫu 2-KNĐ Lý lịch của người xin vào Đảng
4.      Mẫu 3-KNĐ Giấy giới thiệu người vào Đảng 
5.      Mẫu 4-KNĐ Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng BCH chi đoàn hoặc (BCH đoàn cơ sở)
6.      Mẫu 4A Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng  (BCH Công đoàn cơ sở)
7.      Mẫu 4b-KNĐ Nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng
8.      Mẫu 5-KNĐ  Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng
9.      Mẫu 6-KNĐ Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ
10.  Mẫu 8-KNĐ Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên  của Đảng ủy cơ sở
11.  Mẫu 9-KNĐ Quyết định kết nạp của Ban Thường vụ ĐUK
12.  Mẫu 01-HSĐV Lý lịch đảng viên
13.  Mẫu 02-HSĐV Phiếu đảng viên
14.  Mẫu 1a; 1b Phiếu nhận và trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung
 
B.   BIỂU MẪU CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC:
 
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1.     Mẫu  01  Danh sách đề nghị phát thẻ đảng viên
2.     GCN-ĐVM Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới
3.     Mẫu 10-KNĐ Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị 
4.     Mẫu 11-KNĐ Bản nhận xét đảng viên dự bị
5.     Mẫu 11b-KNĐ Nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị
6.     Mẫu 12-KNĐ  Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị
7.     Mẫu 13-KNĐ Nghị Quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ
8.     Mẫu 15-KNĐ Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên  chính thức của Đảng ủy cơ sở (nếu có)
9.     Mẫu 16-KNĐ Quyết định công nhận đảng viên chính thức của Ban Thường vụ
10.            Mẫu 2-TĐV Quyết định phát thẻ đảng viên
11.            Mẫu 1a; 1b Phiếu nhận và trả kết quả; phiếu yêu cầu bổ sung.
 
A Ghi chú: Download các biểu mẫu tại Trang Web: http://dukccq.daknong.gov.vn. Vào chuyên mục: số 9 Văn bản đã bạn hành - Nghiệp vụ. Sau đó chon Bộ thủ tục