QUYẾT ĐỊNH Số: 1508/QĐ-TTG

17/08/2016
112
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC

22/07/2016
129
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

NGHỊ ĐỊNH 108/2014/NĐ-CP

15/07/2016
69
NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

LUẬT NUÔI CON NUÔI 52/2010/QH12

30/06/2016
93
LUẬT NUÔI CON NUÔI 52/2010/QH12